Pending Install Là Gì

 - 

Trong quy trình bạn sử dụng hệ quản lý Windows 10 khoảng hồi tháng sẽ tất cả một vài ba cập nhật nhỏ dại cũng như bản cập nhật lớn điển hình đó là bạn dạng Windows 10 1709. Vì một lý do nào này mà hệ điều hành quản lý bạn cấp thiết nào auto cập nhật các phiên bản vá lỗi đó thì trong nội dung bài viết này bản thân xin được phía dẫn các bạn cách xung khắc phục.Bạn đang xem: Pending install là gì
Bạn đang xem: Pending install là gì

*

sua loi windows 10 khong update

Về vụ việc không cập nhật được khối hệ thống hay driver thì vì sao của nó là vô vàn có không ít nguyên nhân. Ta không thể nào tra cứu nguyên nhân chính xác được vì điều đó đỏi hỏi người sử dụng máy tính cần có kinh nghiệm, cũng giống như là câu hỏi tìm tại sao cũng mất rất nhiều thơi gian. Mà điều đó không phải người nào cũng làm được.

Khắc phục Windwos Update trên Windows 10 không cập nhật được

Bạn mở tệp tin Notepad nên thực hiện copy lệnh bên dưới đây

echo offtitle Reset Windows Update in Windows 10>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%system32cacls.exe" "%SYSTEMROOT%system32configsystem"if "%errorlevel%" NEQ "0" ( echo: phối UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%getadmin.vbs" echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%getadmin.vbs" "%temp%getadmin.vbs" & exit)if exist "%temp%getadmin.vbs" del /f /q "%temp%getadmin.vbs"set /p="Press any key to reset windows update .

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Ăn Cà Rốt Nhiều Có Tốt Không ? Ăn Nhiều Cà Rốt Quá Có Tốt Không


Xem thêm: Số Điện Thoại Của Kelvin Khánh, Tên Thật, Năm Sinh, Chiều Cao Và


. . "pause >nulclsset b=0

:bitsset /a b=%b%+1if %b% equ 3 ( goto end1)net stop bitsecho Checking the bits service status.sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED"if not %errorlevel%==0 ( goto bits)goto loop2

:end1clsecho.echo Failed to reset Windows Update due to bits service failing lớn stopecho Please run the script as administartor by right clicking the WuReset tệp tin or your BITS service isn’t responding.echo.pausegoto Start

:loop2set w=0

:wuauservset /a w=%w%+1if %w% equ 3 ( goto end2)net stop wuauservecho Checking the wuauserv service status.sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED"if not %errorlevel%==0 ( goto wuauserv)goto loop3

:end2clsecho.echo Failed khổng lồ reset Windows Update due khổng lồ wuauserv service failing to lớn stop.echo.pausegoto Start

:loop3set app=0

:appidsvcset /a app=%app%+1if %app% equ 3 ( goto end3)net stop appidsvcecho Checking the appidsvc service status.sc query appidsvc | findstr /I /C:"STOPPED"if not %errorlevel%==0 ( goto appidsvc)goto loop4

:end3clsecho.echo Failed khổng lồ reset Windows Update due khổng lồ appidsvc service failing khổng lồ stop.echo.pausegoto Start

:loop4set c=0

:cryptsvcset /a c=%c%+1if %c% equ 3 ( goto end4)net stop cryptsvcecho Checking the cryptsvc service status.sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED"if not %errorlevel%==0 ( goto cryptsvc)goto Reset

:end4clsecho.echo Failed lớn reset Windows Update due khổng lồ cryptsvc service failing lớn stop.echo.pausegoto Start

:ResetIpconfig /flushdnsdel /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%MicrosoftNetworkDownloaderqmgr*.dat"del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%Application DataMicrosoftNetworkDownloaderqmgr*.dat"

cd /d %windir%system32

if exist "%SYSTEMROOT%winsxspending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%winsxspending.xml.bak"if exist "%SYSTEMROOT%winsxspending.xml" ( takeown /f "%SYSTEMROOT%winsxspending.xml" attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%winsxspending.xml" ren "%SYSTEMROOT%winsxspending.xml" pending.xml.bak)

if exist "%SYSTEMROOT%SoftwareDistribution.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%SoftwareDistribution.bak"if exist "%SYSTEMROOT%SoftwareDistribution" ( attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%SoftwareDistribution" ren "%SYSTEMROOT%SoftwareDistribution" SoftwareDistribution.bak)

if exist "%SYSTEMROOT%system32Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%system32Catroot2.bak"if exist "%SYSTEMROOT%system32Catroot2" ( attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%system32Catroot2" ren "%SYSTEMROOT%system32Catroot2" Catroot2.bak)

if exist "%SYSTEMROOT%WindowsUpdate.log.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%WindowsUpdate.log.bak"if exist "%SYSTEMROOT%WindowsUpdate.log" ( attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%WindowsUpdate.log" ren "%SYSTEMROOT%WindowsUpdate.log" WindowsUpdate.log.bak)

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

regsvr32.exe /s atl.dllregsvr32.exe /s urlmon.dllregsvr32.exe /s mshtml.dllregsvr32.exe /s shdocvw.dllregsvr32.exe /s browseui.dllregsvr32.exe /s jscript.dllregsvr32.exe /s vbscript.dllregsvr32.exe /s scrrun.dllregsvr32.exe /s msxml.dllregsvr32.exe /s msxml3.dllregsvr32.exe /s msxml6.dllregsvr32.exe /s actxprxy.dllregsvr32.exe /s softpub.dllregsvr32.exe /s wintrust.dllregsvr32.exe /s dssenh.dllregsvr32.exe /s rsaenh.dllregsvr32.exe /s gpkcsp.dllregsvr32.exe /s sccbase.dllregsvr32.exe /s slbcsp.dllregsvr32.exe /s cryptdlg.dllregsvr32.exe /s oleaut32.dllregsvr32.exe /s ole32.dllregsvr32.exe /s shell32.dllregsvr32.exe /s initpki.dllregsvr32.exe /s wuapi.dllregsvr32.exe /s wuaueng.dllregsvr32.exe /s wuaueng1.dllregsvr32.exe /s wucltui.dllregsvr32.exe /s wups.dllregsvr32.exe /s wups2.dllregsvr32.exe /s wuweb.dllregsvr32.exe /s qmgr.dllregsvr32.exe /s qmgrprxy.dllregsvr32.exe /s wucltux.dllregsvr32.exe /s muweb.dllregsvr32.exe /s wuwebv.dllregsvr32 /s wudriver.dllnetsh winsock resetnetsh winsock reset proxy

:Startnet start bitsnet start wuauservnet start appidsvcnet start cryptsvcecho Task completed sucessfully!echo Please restart your computer and check for the updates again.choice /c YN /n /m "Do you want lớn restart the computer now? (Yes/No) "if %errorlevel% EQU 0 goto Rebootif %errorlevel% EQU 1 go to Exit

:Exitexit

:Rebootshutdown /r /f /t 00

Bạn hãy lưu file này lại đặt tên là gì rồi cũng được. Như hình sau đây minh lưu giữ là fixupdatewindows.cmd. Bạn hãy chú ý đó là ở Save as type bạn nên lựa chọn là All files(*.*) nhé và ở size Encoding (mã hóa) nhằm định dạng ANSI