Nhà Tạo Lập Thị Trường Là Gì

 - 

Market Maker (nhà tạo lập thị trường) được hiểu là một cá nhân hoặc một tổ chức trung gian tài chính chấp nhận rủi ro nắm giữ một khối lượng nhất định của một loại chứng khoán nhất định nhằm thúc đẩy giao dịch đối với loại chứng khoán đó.

Bạn đang xem: Nhà tạo lập thị trường là gì

Chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm bắt buộc phải có tổ chức tạo lập thị trường nhằm cung cấp thanh khoản cho thị trường. Theo quy định, tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm cũng chính là tổ chức tạo lập thị trường.

*

Nghĩa vụ của tổ chức tạo lập thị trường chứng quyền có bảo đảm?

Vai trò lớn nhất của tổ chức tạo lập thị trường là tạo thanh khoản cho các chứng khoán có thanh khoản thấp hoặc không có giao dịch. Do đó, tổ chức tạo lập thị trường sẽ thực hiện chào giá mua/bán chứng quyền có bảo đảm liên tục trên thị trường. Theo quy định, tổ chức tạo lập thị trường phải bắt buộc chào giá mua/bán chứng quyền bảo đảm khi sổ lệnh xảy các trường hợp:

• Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền có bảo đảm

• Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền có bảo đảm

• Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5%. Tỷ lệ chêch lệch giá là tỷ lệ phần trăm của (giá chào bán thấp nhất - giá chào mua cao nhất)/giá chào mua cao nhất.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tạo lập thị trường xảy ra trong phiên khớp lệnh liên tục (ngoại trừ 05 phút đầu), và khi chào giá phải tuân thủ:

• Khối lượng mỗi lệnh tối thiểu 100 chứng quyền có bảo đảm

• Giá đặt lệnh phải đảm bảo không vượt tỷ lệ chênh lệch giá 5%.

• Lệnh phải tồn tại trên hệ thống tối thiểu là một (01) phút.

Các trường hợp tổ chức tạo lập thị trường được miễn trừ nghĩa vụ tạo lập thị trường

Tổ chức tạo lập thị trường sẽ được miễn trừ nghĩa vụ khi xảy ra các trường hợp sau:

• Chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm bị tạm ngừng giao dịch

• Giá lý thuyết của chứng quyền được tính theo công thức nêu tại bản cáo bạch nhỏ hơn 10 đồng.

• Tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán nếu số lượng chứng quyền có bảo đảm trên tài khoản tạo lập thị trường không đủ 100 chứng quyền có bảo đảm.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Chua Cá Bớp Siêu Phẩm Chỉ 20 Phút, Canh Chua Cá Bớp Bổ Dưỡng Cho Bữa Ăn Thêm Hấp Dẫn

• Tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua nếu chưa có chứng quyền có bảo đảm lưu hành.

• Tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán nếu chứng quyền có bảo đảm đang hủy niêm yết.

• Tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán nếu giá chứng quyền có bảo đảm tăng kịch trần (dư mua trần), hoặc được miễn đặt lệnh mua nếu giá chứng quyền có bảo đảm giảm kịch sàn (dư bán sàn).

• Tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán đối với chứng quyền mua và lệnh mua đối với chứng quyền bán nếu giá chứng khoán cơ sở tăng kịch trần, và ngược lại.

• Tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán nếu chứng quyền có bảo đảm đang ở trạng thái có lãi từ 30% trở lên.

• Trong 14 ngày trước khi chứng quyền có bảo đảm đáo hạn.

Xem thêm: Bật mí từ A - Z những kinh nghiệm chăm sóc trẻ bị ho và sốt về đêm

• Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh

• Các trường hợp khác sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hướng dẫn đầu tư chứng quyền từ A đến Z

Sự khác biệt giữa chứng quyền với chứng khoán cơ sở, quyền chọn và chứng quyền công ty