Leash Là Gì ? Nghĩa Của Từ Leash Là Gì

 - 
a piece of rope, chain, etc. tied khổng lồ an animal, especially khổng lồ a dog at its collar when taking it for a walk:


Bạn đang xem: Leash Là Gì ? Nghĩa Của Từ Leash Là Gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ vmvc.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


a strap, chain, etc., fastened to lớn a dog or other animal, esp. at its collar, in order khổng lồ lead or control it:
For example, they offer no reason why codas are consistently kept on a much tighter contrastive leash than the onsets that follow them.
The thought of those hounds hunting up and down the mountains on the over of leashes is just too ludicrous for words.
The removal of the flower beds will make it unnecessary any longer to lớn insist upon dogs being kept on leash in the gardens.
He waited 18 months before giving an indication to lớn men who had been straining at the leash and labouring with a great & complex problem.
Consequently, it is more important khổng lồ let loose the powers of production than khổng lồ keep them in leash.
The railways have sầu been required to lớn operate on a short leash, và that is simply not the way forward.
Local authorities can also apply khổng lồ designate various streets as streets on which dogs must be kept on a leash.
There is a worry that inappropriate and possibly home-made muzzles and leashes may be used to conform lớn the permit requirements.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày quan điểm của các chỉnh sửa viên vmvc.com.vn vmvc.com.vn hoặc của vmvc.com.vn University Press tuyệt của các bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Cách Làm Nước Mắm Ăn Bún Thịt Nướng, Cực Kỳ Ngon Của Người Hoa

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vmvc.com.vn English vmvc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nhạc Đám Cưới: Bài Hát Ta Là Của Nhau, Những Bài Hát Hay Nhất Của Ông Cao Thắng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語